Avshalom (Gluska) Shoshana
Born: 1931
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Gluska Seadyah
 
Gluska (Ukashi) Esther
Freedmann Josef
 
Freedmann Rozah
    Avshalom (Gluska) Shoshana   Avshalom (Fridman) Yoel    
Children:   Miarah (Avshalom) Orit    Sbaya (Avshalom) Ilanah    Avshalom Alon    Avshalom Raanan    Avshalom Oded