locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abulafiah Shlomo   Kaner (Kaner) Yaacov Mendel   Segal Zeev
Adamov Norstein (Lazarov) Hanna   Lazaroff (Lazaroff) Avraham   Shechter Rachel
Amchislavsky Yehuda Leib   Lazaroff Itzhak   Siminovsky Moshe
Ben Zeev (Hirshfeld) Beila Gita   Lazaroff Yosef   Small (Smolizanski) Aharon Adolf
Berkovitch (Lazarov) Breiner   Markovitch Avraham Aharon   Smolizanski (Antin) Yohana Haya Leah
Brass Yehoshua   Markovitch Eliyahu   Trachtenberg Yehiel I
Davidson (Gissin) Moshe   Markovitch Hanna   Zeiger (Smolizanski) Berta Batya
Hankin Belkind Olga   Marsh (Markovitch) Yaakov    
Hirshfeld Eliyahu Meir   Mogilevsky (Rozanovski) Bracha