locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Antin (Antin) Shimon   Glickberg Miriam   Roujansky Avraham Michal
Barashevsky Simcha David   Glickberg Yaakov   Shacham Badra Ester
Berkovitch Israel Leib   Holman Tuvya   Shachem Yehuda
Broitman Haim   Kutzersky (Yarovski) Golda   Shirizley Shlomo Israel
Cohen Menachem   Osherov (Neushtadt) Feige Rahel   Yarovsky Dina
Eshbal Menachem Yossef   Persov (Holman) Puaa   Yarovsky Yosef