locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abaiov Gad   Hershkovitch Baruch   Mintz Yaakov
Abaiov Naftali   Hershkovitch (Kotzersky) Leah   Rabinovitch Sarah
Aharonovitch Israel   Hirshfeld (Krichevsky) Bracha   Rabinovitch Yosef
Broyzman Moshe   Karasenty Nissim   Senyor David
Goldstein Moshe   Katzler Itzhak Iyzak   Senyor Flora
Hadajy Yosef   Krasenstein Yosef   Weitzbard (Homa) Eida Yehudit
Hershkovitch (Mandilovitch) Ada Aydel Elta   Lifshitz Shlomo Leib   Weitzbard Elyakim