locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Carmy Nathan   Liberman Rachel   Shpek Avraham
Cohen Rumia   Linden Yaakov   Sofer Hassya
Davidson (Ribax) Eida   Magal Malka   Sofer Yakov
Epshtein Dov   Maimon Dov Borris   Tabak Dov
Frenkel Itzhak   Maymon (Abdalla) Shlomo   Tauber Haim
Greenblatt Shmuel   Mizrachi Zecharia   Tauber Shlomo
Haronson (Plotnick) Tzila   Otchep Yocheved   Toyber (Bonn) Rachel
Kaplan Baruch Yosef   Peer Zelkind   Toyber Ychiel
Kaplan (Forer) Sarah   Plotnik Hella   Wishnavsky Moshe
Kaplan Halevi Eliyahu   Ron (Zinger) Haim   Zuskovitch Tuvya
Kaushansky Itzhak   Shlomovitch (Tauber) Shifra    
Liberman Haim   Shmuelov Shmuel