locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Shalitta Israel   Tabib Aharon   Weiss Tuvya
Sharabi Issaschar   Titelman Haime   Yaakoby (Grashevna) Sheindel
Sharabi Miriam   Titelman Rivka   Yaakoby Halevi Baruch
Sharashevski Shmuel   Toporovski (Azulay) Yehudit   Yaari Asher
Sharshevski Ester Ausnat   Tunis Slomo   Yaari (Gutshlak, Van Der Valda) Keila
Shein (Tepper) Sharlotta   Turbiner (Sharshevski) Lea   Yaari (Van Der Volda) Shmuel
Sherf Aharon Arthur   Tzur Dvora   Yakobson (Hadad) Mazal
Sherf (Apel) Garda   Urishevitch Mordechay   Yampoler (Ravinski) Lea
Sherf Haim   Urishevitch rachel   Yanovsky Haim Ozer
Sherf Miriam   Urishevitch Shoshana   Yaskil (Hadad) Shulamit
Sherf Moshe   Varash Eliezer   Zaitsov Avraham
Shneior Zalmanson   Viltchik Vili   Zaitsov (Pilanski) Zipora
Shniederman Esther   Viltchik Honixberg (Unikover) Rut   Zak (Fidelman) Necham Chume
Shniederman Rachel   Vinter Fishel   Zelinger Israel Izi
Shniederman Shlomo   Vinter Haim   Zemmel (Levenstain) Ada Hildenrad
Shteynbach Chezi Yechezkel   Vinter Yehuda   Zemmel Haim Haintz
Shteynbach (Blumner) Osnat Malka Malvina   Vinter (Kashnovski) Zipora   Zilberstein (Goostkovski) Rivka
Shtorch Ernst   Weiss Ervin Israel    
Shtorch Toni   Weiss Shara