locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramson Avraham Reuven   Faigelson Reuven   Kubovi (Kubovitsky) Shaul
Adivi (Feinstein) Rechavia   Fienstein Aminadav   Leshem (Taube) Miriam
Aharonovitch Israel   Freadma (Tziberski) Pooah Paya   Levine Yosef
Alperin Israel   Galil (Goldenzon) Leah Pesia   Lifshitz (Gordon) Batya
Alperin (Lifmanowitch) Pesia   Goldenzon Yehuash   Lifshitz (Rubin) Tova
Alperin Zeev   Goldin Itzhak   Liron (Urishevitch) Tuvya
Bar Natan (Latucha) Yehudith   Greenberg Rachel   Maimon Dov Borris
Ben Moshe Vanda   Gudni Natan   Man (Yaffe) Leah
Ben Tzvi Achazya   Gurevitch Shalom   Margalit Shabtay
Ben Tzvi (Moytoyliski) Elimelech   Havkin (Stuchinski) Hanna   Margalit (Bakshizki) Tova
Berkowitch Channa   Hayman Baruch   Markus (Dvorski) Chana Malka Molly
Bitchik Elhanan   Hayman Eliyahu   Markus Pearl
Bitchik (Grossbord) Rachel   Hayman Israel   Markus Yosef Aharon
Brass Leah   Hendler Chaeem   Mekanic Pinchas
Cohen Avraham   Herman (Shkoler) Shara   Mushan Nachman
Dashevsky (Volkoviski) Avigail   Izerski (Lipats) Ayala   Mushin Shmuel
Davidowitch Dov   Karpel Olynki Yehonatan   Nahimovitch Perets
Dokman (Marcus) Batia Basha   Ken Tzipor Yaacov Refael   Olinki Itzhak
Epstein (Jack) Hemda   Klotsman Edi   Olynki (Shtimler) Esther
Eshel (Goldenzon) Shafrira   Kosovski (Elishevitch) Ziva Zelda   Olynki Miriam