locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Koznik Lippa   Levant Moshe   Michali Itzchak
Krakovski Asher Baruch   Levin Itzhak   Michelson Eliyahu
Krakovski Tova Gitel Hinda   Levin Tzvi Chaeem   Michelson (Kamoschewits) Nechamma
Krasnovski Michael   Levine Yehezkel   Miler (Lantzevitski) Rahel
Krasnovski Nechama   Lewin Frida   Miler Shimon
Krishevski Ezrachi (Dizenhois) Hana   Leybel Shlomo   Miller Arie Layble
Kroyzman Haim   Lieberman Efraym   Miller (Vornovski Kozlovski) Hayah
Kroyzman (Flontin) Zipora   Lobkinski Izak   Milman Josef
Krumholts Meir   Lokshin (Bloch) Rachel   Miron (Merenstein) Ishaia
Krunick Shlomo   Loyfer (Kantslinger) Frida Gitel   Mitalis Yosef
Labah (Shteenman) Ziporah   Loyfer Herman Zvi   Mitsmacher Haia Sarah
Labzovski Yaacov   Lubliner Moshe   Mitsmacher Rahel
Landa Menahem   Magar Yehuda   Mitt (Draylin) Gutti
Lazenga Miryam   Malovany David   Mitt Pinchas
Lazovski (Volinski) Shifra   Margalit (Margolis) David   Morgenshtern (Avrahamit) Hanna
Lazovski Yosef   Mayodovski (Yalein) Malka   Morgenshtern Hanna
Leibowitch Mordehai Tzvi   Melamed Hanah   Morgenshtern Tamarah
Lerman (Distenfeld) Shoshna   Melnik Shmuel   Morgenshtern Yehoshua
Lerner Shimshon   Meorach (Ostashinsky) Moshe   Morgenstern Haim
Leshem (Globerman) Chedva   Meromy Moshe   Morgenstern Itzhak