locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Novargi Elchanan   Perlman Nachman   Rabinovitsh Shimshon
Novepruzki Binyamin   Perlman Yaakov   Rabinovitsh Sonia Sarah
Novepruzki (Narkonski) Sarah   Perlmuter Avraham   Rapaport Hanan
Ohel Mile   Pinchatchovitz (Sirkis) Miriam   Ratchevsky (Valld) Yaffa
Olinki Batya   Pisaro David   Ratner (Knopmacher) Ester
Openhaym Shmuel Zvi   Pollack Haya   Ratner Meir
Orbach Haime   Pollack Yaacov   Raych rivka
Osterweil Yosef   Pomerok Moshe   Raych Yehuda
Otchep Ben Ami   Pomerzntz (Prastenfeld) Batia   Rechter Aharon
Otchep Itzhak   Pomerzntz Mordechay   Rechtman (Isruck) Yaffa
Otchep Yocheved   Popko Israel Lolek   Regev (Yurozdizki) Gina
Pakula Nathan   Prashkovski (Levi) Pella Zipora   Ringer Meir
Pashigoda Israel   Prashov Elimelech   Ringer Yosef
Pasternack Moshe   Prashov Zisel Noami   Rogotner Eliyahu
Pat Tova   Prital (Premolnik) Menachem   Rom (Worm) Uri
Pat Yaacov   Proskover Henya   Ronen Shaul
Peer Hanoch   Pupko Reuven   Rosh Pnina
Peled (Rozenfeld) Aharon   Rabinovitsh Aharon   Ross Moshe
Peleg (Tsimelgiser) Morsechai Motke   Rabinovitsh Avraham Itzhak   Rotem (Roter) Avram
Penik (Blushtein) Henya   Rabinovitsh Raya   Rotenberg Moshe