locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Zarfatri Moshe
parents: Mordechay, Ester Esterina; born: 1936
  Zavishinski Haya   Zayk (Goldin) Ella
Zarfatri Moshe
spouse: Rachel
  Zavodivker Yehoshua   Zayk (Seen Leib) Feige Zipora
Zarfatri Rachel   Zaxinger Hanoch   Zayk Gil
Zarfatri Shachar   Zaxinger (Mitchmaher) miriam   Zayk Ifat
Zaritsky Roni   Zaybel Reuven   Zayk Jakob
Zarkovski Naftalli   Zaybel Shachar   Zayk Josef
parents: Arei, Klara Haya; spouse: Ella; born: 1941
Zarkovski Rivka   Zaybel Tslil   Zayk Josef
spouse: Lea Leike
Zarkovsky (Popel) Hanna   Zaybel Yotam   Zayk Keisy
Zarkovsky Rivka   Zaydenberb Izack   Zayk Klara Haya
Zarkovsky Simcha   Zaydenberb Rivka   Zayk Lea Leike
Zarum Zadock Salach   Zayfman Refael   Zayk Lihi
Zaslevski (Vaserman) Batya   Zayger Zeev   Zayk Liran
Zaslevski Haim   Zayifman (Kroin) Hedva   Zayk Mina
Zatutsky (Roujansky) Hadassa   Zayit Dorit   Zayk Shira
Zatutsky Yaakov   Zayit Ofer   Zayk Shuval
Zauberman Hanna   Zayit (Sharon) Rina   Zayk Yaakov
Zauberman Yaakov   Zayk Adi   Zaytsov Yafa
Zavinavski Asher   Zayk Anat   Zbar Luba
Zavinavski Ester Hadassa   Zayk Arei   Zeev Froydental
Zavishinski Avigdor   Zayk Baruch   Zeevi Alon