locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Hankin Teybl Teybe   Rezurek Yaacov
Abramovitch Avraham Atke   Hershkovitch Baruch   Ritter (Kruk) Havah
Barad (Abramovitch) Feige Zipora   Holman Binyamin   Rupin Artur
Barashevsky (Goldberger) Sarah   Jamil Yichye   Salomon Leon
Bralnitzky (Branitzky) Yehuda Aryeh Leib   Kratchevski Itzhak   Schiff (Karner) Gitle
Carson Dov   Krauze Eliyahu   Sendzer Sarah
Dashevsky (Golchuy) Nessia   Krauze (Hankin) Haya   Shapira (Ratner) Rivka
Esformos Avram   Krishevski Moshe Moris   Tepper (Grinberg) Pesya
Farber (Greenblatt) Haya   Mazover (Abramovitch) Feige Zipora   Tomashin Michael
Freiman Yaacov   Nahami Hamama Yona   Tzeler Lea
Frenkel Aharon   Nipomashinetzky Sarah   Tzeler Shmuel
Frumkis Haim   Nissim Ephraim   Yalovsky Moshe Meir
Gissin (Kanistrom) Rivka   Ostashinski (Gissin) Miriam Marisha   Zaltsman Haya Sarah
Golani (Yagulnitzer) Itzhak Avraham   Popko Reizel Rasha   Zeiger Arye Leib
Halevi (Gilbitz) Avraham   Poppel Mordechai