locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Anisfeld Pninah   Ginzburg Yosef Shabtai   Shachem Yehuda
Asa Zahava Horsy   Gissin Bernard Dov   Shalit Dvorah
Branitzky (Zalaturov) Hanna   Gurevitch Aharon   Shapira Nisan
Branitzky (Bralnitzky) Mordechai   Kazranovski Rivka   Tabib Seadyah
Carson Berta   Levontin Moshe   Tepper Shlomo
Dabarra Avtalion   Markovitch (Berkovitch) Rachel   Toyber (Bonn) Rachel
Domnyevits (Kon Zilberstien) Haya   Melnik Shmuel   Vashitz Ephraim
Finkelshtein (Holman) Haya Klara   Miller (Hirsh) Batya   Vilbosh (Vilboshevitz) Nahum
Freedman Miriam   Mizrachi Yaakov Mussa   Weisel (Weiss) Shalom Shahne
Frenkel Neha   Norstein Alexander   Zinger (Felman) Bracha
Gedassy Rumia   Ostashinski (Yaakoby Halevy) Miriam   Zukerman Menachem Zvi
Gforodrzki Haim   Pinstein Eliezer Litman