locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Araki Kadya   Goldenberg Yaakov   Mandilovitch Sarah
Ariely Yasha Yaakov   Goldin (Hlberstadler) Leah   Markovitch Golda Zahava
Ben Simchon Ben Zion   Greenshpon (Kless) Billa   Mizrachi (Suliman) Sarah
Bickel (Ansfeld) Beelah   Greenshpon Yehoshua Zvi   Neustadt Yosef
Bloch Avraham   HaCohen Shimon   Onikover Hana
Bloch (Broyzman) Nehama   Heilisher Menachem   Oyerbach (Kotek) Jenny
Cohen (Blumberg) Zipora   Hernik Hermn Tzvi   Ratner Esther
Denziger Eliyahu Elias   Hershkovitch (Kotzersky) Leah   Regbi (Rogovski) Mordechai
Dokman (Marcus) Batia Basha   Hopenko (Krichevsky) Lina Rahel Leah   Rubashkin Shlomo
Elkayam (Shirazli) Shoshana Roza   Horowitz (Berenstein) Yona   Seclot Shlomo
Epstein Tova Gertrud   Kahanovsky Tova   Sherman Moshe
Erlich Yoseph   Kaplinski Sarah   Shnifer Hana Batya
Ezrony Yekutiel   Karni Itschak   Shtresler Aharon
Feinberg Avshalom   Kats (Shpeigel) Dvorah   Smolizanski Meir
Fishelzon Mordechai   Katz (Homa) Hanna   Tolkovsky (Goldberg) Hanna Niuta
Genis Zeev Valudya   Kazushner Lazarof (Lazaroff) Malca   Tulipman David
Genosar (Gin) Shlomo   Kohosov Aharon   Tziprin Assaf
Gershonovitch Haim   Kroyn Avraham   Tzukerman (Berger) Mina
Glazer Zusia   Kuzi Yosef Nahum   Veinberg Ester Aspir
Goldberg (Kaplan) Hanna   Levontin Nechemia   Wechsler Esther