locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramson Tuvia   Blitz Suzi   Eicholtz Willy Zeev
Abramzon Itzhak   Blumberg Zvi   Eisenberg Rina
Ahronheim Sylvia Edith Sarah   Bovshover Reuven Ruba   Epstein Israel
Alon (Demba) Zipora   Brass Batya   Feldman (Friedman) Sarah
Alter (Kenig) Yocheved   Braun Eliyahu   Fialkow Moshe
Altura Bruno   Breckman (Cahanov) Naomi   Fishman (Feldman) Ita
Araki Meir   Brumberger Moshe   Frankenstien Moshe Manfred
Atsmon Tsila   Burda Yehudit   Franko Victoria
Avazy (Gantch) Yakov   Burla (Senior) Stella Kohava   Frumkis Arye
Aviram (Mizrachi) Avraham   Chadji Albert   Frumkis (Osherov) Shifra
Azulay David   Chassel Gideon   Gavron (Mayzel) Shulamit
Bar Dan Israel   Cohen Dov   Geller (Fenick) Hashuva
Barashevsky Moshe   Damol Avram   Gershman Baruch
Barden Yehudit   Dankovitch Meir   Gershman (Zack) Batya Bashe
Baruch Zion   Danziger Frieda   Gindi Hacohen Menachem
Batelman Noach   Dashevsky Avshalom   Goldberg Ida Judit
Ben Ezer (Rodman) Aviva   Dashevsky Israel   Goldberg Yehudah
Ben Yehuda Avner   David (Dubina) Aloni   Goorarie (Ingerlive) Israel
Bickel Meir   Dodis (Rozenman) Pesia   Gorodezki Izak
Bigeleisin Moshe   Dombak Rivka   Gotfroynd Avram Albert