locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
(Shimon, Tzur)   Ben Shachar (Meshtilim) Ori   Franko Izack
Abaiov (Shram) Shulamit   Ben Tzvi Achazya   Fridberg Ora
Abramson (Raychman) Judith   Birenbaum (Klien) Rachel Ella   Garfinkel Nehama
Ackstein (Bovshover) Leah   Caspi Ruth   Gedassy (Gluska) Geula
Alon (Altmann) Yekutiel Kuty   Chammami Avraham   Gedassy Shlomo
Alpia Ester   Cohen Ofra   Gefen Ziva
Alroy (Belkind) Olga   Dablizki Shraya   Gintchburg David
Amitai Aviezer   Dan Akiva   Gissin Arye
Anukov David   Dashevsky (Koynt) Mina   Gissin Arye Arke
Aqua (Yahud) Dvorah   De Noor (Kless) Leah   Gissin (Slijovski) Esther
Araki (Nadav) Yona   Dermon Moshe Fernand   Goldman Tzvi Gingi
Arbel (Sigalov) Eli   Deyman Mazal   Gordon Amirav
Atzmon (Katsman) Izhar   Dror (Proskover) Haim   Gordon (Bar on, Sherf) Heny
Aviram (Abramovitch) Menahem Man   Drubin Yoel   Goren (Tsofiya, Cohen) Shifra
Avnat (Avnad) Alexander   Eldema Ran   Goren (Greenblatt) Uri
Avnat (Haas) Hana   Elyashiv Galil   Gurevitch Itschak
Avraham Orna   Erlich (Mesingrau) Varda   Halevi Moshe
Bar on Ben Binyamin   Eylon (Levin) Ofra   Halevi (Elishkovski) Ruth
Ben Ari (Kvashnevski) Batya   Flum (Hirsh) Sarah   Halperin Moshe Tzvi
Ben Hilel Oded   Fogel Meir   Hayman Yehuda