locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Rasinski Rivka   Shoshan (Klimker) Elsa   Toyster (Katz) Varda
Rasinski Uzi   Shpeiner (Moster) Ophira   Tscherni Tuvya
Ratchevsky (Salomon) Dina   Shpeiner Shmuel   Ukashi Yehiel
Raz (Riezel) Nissan   Shterenglaz (Felsman) Judith   Viner (Guterman) Rivka
Reiss (Segal) Mathilde   Shtermer Mazal Orit   Weiss (Hirshbruch) Ruth
Remez (Zamsky) Ram   Shteynbach (Veksler) Giliya   Wolstein Dan
Ritelman Aharon   Shvili Shalom   Worotycki Shlomo
Rotschild Zvi   Shwarzberg Zeev   Yampolsky Dalia
Rubinfeld (Shneck) Shoshana   Shweka (Furman) Dalya   Yudelovitch (Zimber) Rina
Saragosty (Taragan) Ahuva   Silverman Jacob   Yudelovitch Yosevam
Shadmon (Toporovski) Atara   Stein Yoel   Zakheim Yaakov
Shafir (Gamil) Yehiel   Suliman Yaacov   Zaltzman Pirchiya
Shalita Zamir   Tabib Betzalel   Zamsky Dan
Sharabi Ruthi   Tabib Itzhak   Zhafrani (Ragonis) Miriam
Shealtiel Yuda   Tenenbaum (Ukashi) Ayala   Zhavi Avinoam
Shenhav (Gross) Rachel   Tepper Shlomo   Zucker (Bar) Dalia
Shlingboim Yosef   Tobi Ahuvah   Zucker Danny