locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Libreski (Tzuri) Levana   Nekson (Birger) Shulamit   Shomrat (Stiasny) Zwi Tommy
Maimon (Deutch) Dvorah   Ohel (Davidson) Tamar   Shulner Isashar
Maimon Eliyahu   Pazner (Avraham, Yochevedzon) Hananya   Shuvinski Itzhak
Malin Shlomo   Peleg (Shitrit) Ahuva   Shuvinski (Baskind) Yael
Markus Baruch Bruno   Peleg (Musael) Yosef   Steinberg Sella (Levy) Hanna
Markus (Preuss) Miriam Mimi Marie   Rivka Levi Wahab   Steinberg Sella Kurt
Mazorsky (Lichtental) Pnina   Rozen Yehudit   Tortzky (Rabinovitz) Hanna
Medalya Nahum   Sandak Itzhak   Toyster Shlomo
Medalya Yona   Selach (Sholochovhts) Haim   Toyster (Katz) Varda
Miransky Eitan   Shefer (Fisher) David   Tziprin Assaf
Miransky Noga   Sherman (Baskind) Meira   Vashitz (Epstein) Hanna Anna
Miransky Tzvi Hirsh   Sherman Morris   Vissbrod Moshe
Miransky (Barash) Zipora   Shlomo Ora   Vissbrod (Frenkel) Rivka
Mushin Shmuel   Shlomo (Suliman) Shimon   Yanovsky Yedidia
Mushin (Shteinberg) Tzila   Shoham (Feinberg) Tzila   Yeivin Esther
Naviesky (Hodorvsky) Henya   Shoham (Finkelstein) Zeev   Yeivin Nissan