locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Alon (Klivanski) Modi   Izakson Zvi   Praskovsky (Daynard) Shara Itak
Auerbach (Tolkovski) Ada   Levontin (Papa) Manya   Shteynbach Moshe Dov
Berman (Yaavets) Rachel   Levontin Moshe   Shteynbach (Blumner) Osnat Malka Malvina
Eshbal Menachem Yossef   Meirovitch Aviva   Sneh (Klinbaum) Moshe
Fecht Tsvi   Patai (Tolkivski) Neomy   Taft Raphaely Zvi
Goldin (Hlberstadler) Leah   Peled Shlomo   Tolkovski (Baytner) Miriam
Halevi Ben Tzion   Peled (Meirovitch) Zipora   Tolkovsky (Goldberg) Hanna Niuta
Hopenko Moshe   Plotkin (Klivanov) Nediva   Tolkovsky Shmuel
Izakson (Mazya) Margalit   Plotnick Moshe   Wise Aharon