locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Alon (Klivanski) Modi   Levontin Moshe   Shteynbach (Blumner) Osnat Malka Malvina
Auerbach (Tolkovski) Ada   Meirovitch Aviva   Sneh (Klinbaum) Moshe
Berman (Yaavets) Rachel   Patai (Tolkivski) Neomy   Taft Raphaely Zvi
Eshbal Menachem Yossef   Peled Shlomo   Tolkovski (Baytner) Miriam
Fecht Tsvi   Peled (Meirovitch) Zipora   Tolkovsky (Goldberg) Hanna Niuta
Goldin (Hlberstadler) Leah   Plotkin (Klivanov) Nediva   Tolkovsky Shmuel
Halevi Ben Tzion   Plotnick Moshe   Wise Aharon
Hopenko Moshe   Praskovsky (Daynard) Shara Itak    
Levontin (Papa) Manya   Shteynbach Moshe Dov