locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Blumberg Dov   Boulkind Elchanan   Branitzky Azariah
Blumberg (Ratnovski) Hedva   Boulkind Meir   Branitzky Binyamin
Blumberg Leah   Boulkind Shlomo   Branitzky (Bralnitzky) Duba Daba
Blumberg Meir   Boulkind Yigal   Branitzky Eliyahu
Blumberg (Yerushalmi) Pnina   Boulkind Zahava Golda   Branitzky (Bralnitzky) Haim
Blumberg Shmariyahu   Bovshover Avraham Abrasha   Branitzky (Zalaturov) Hanna
Blumberg (Ratkovski) Zipora   Bovshover Sarah Sonya   Branitzky Itzhak
Blumberg Zvi
parents: Shmariyahu, Leah; born: 1911
  Boxer Baruch   Branitzky (Zelyook) Mona
Blumberg Zvi
parents: Arye, Hedva; spouse: Shoshana; born: 1942
  Boxer (Ezrah) Esther   Branitzky (Bralnitzky) Mordechai
Bonder Breine Bruria   Boxer Leah   Branitzky (Bralnitzky) Nathan
Bonder Eliyahu   Boxer (Barden) Malca   Branitzky Nathan
Bonder Levi Itzhak   Boxer Haruvi Leib Arieh   Branitzky (Yovel) Pesia
Bonder (Greenblat) Miriam   Boyarski (Misrachi Yahud) Rivka   Branitzky Rita Rahel
Bonder Shmuel   Bralnitzky (Branitzky) Yehuda Aryeh Leib   Branitzky (Bralnitzky, Tulipman) Rivka
Bonder (Danziger) Yocheved   Bralnitzky Adini (Branitzky) Sarah   Branitzky (Hazin) Sarah
Boorack (Rabinovitch) Tovah   Branitzki Tzvi Hirsh   Branitzky Shalom Shamona
Boorack Yosef   Branitzky (Bralnitzky) Aba   Branitzky (Hillel) Sheine Sheindel Shifra
Borochovitch (Finelstein) Batya   Branitzky Alexander   Branitzky (Weiser) Tziona
Borochovitch Shlomo   Branitzky Aminadav   Brass Leah
Borochovitch (Altman) Zvia   Branitzky Avraham   Braun Adela