locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Mantsur (Yeffet) Rachel   Mizrachi Yihiye Zeharia   Peer (Zehavi) Nira
Mantsur Yosef   Monk Richard   Priesler (Levi) Aliza Lisi
Mantzur (Awad Said) Ovadia   Monk (Fuks) Truda   Priesler Layush Moshe
Mashania Sofia   Mordoch Eliyahoo   Rabayov Emmanuel
Mashania Yaacov   Mukatal Avram   Rabayov (Shmueli) Yaffa
Maymon (Muzelman) Hava   Mukatal (Razinovski) Mazal   Rabinovitch (Hacohen) Avraham
Maymon Menachem Mendel   Muktal David   Rabinovitch (Mark) Golda Mirel Zehava
Meler Moshe   Muktal Josef   Rabinovitch Yechzkel
Meler (Gurelik) Ziva   Nachony (Nicker) Moshe   Rand Gitel Gizela
Mevorach Haime   Napolsky Golda Zehava   Ratner Sarah Lea
Mevorach (Abramov) Haya   Napulsky Yosef   Reichhardt Eliezer Erich
Miller Haim   Neuman Philip   Reichhardt (Pechner) Elisheva Edith
Miller (Bailey) Lynn   Neustein David   Reingold Gadi
Miller Pinchas   Noyman Yochay   Reis Yosef
Miller (Szabo) Rivka   Oliar (Feinzilber) Shoshana   Reshef Yahav
Miller (Gershkovich) Tania   Orbach Haime   Richter Gdalyahu
Miller (Shlomo) Yaacov   Orbach Sarah   Richter Refael
Mitt Max   Pasternack Moshe   Rosenbaum Tony
Mitt Ruth   Pasternack (Krayniyuk) Sima   Rotchild Hana Anet
Mizrachi Nissim   Patish (Putshmacher) Yosef   Rotenberg (Wortsman) Shprinza