locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Reingold Gadi   Sefherberg (Shubelie) Esther   Shmotkin Yosef
Reis Yosef   Segal Haim   Shneck Moshe
Reshef Yahav   Segal Rachel   Shneck Olgah
Richter Gdalyahu   Shain Max Mordechai   Shtokhamer Avner Menachem
Richter Refael   Shamay Dvorah   Shtokhamer Joshuah
Rosenbaum Tony   Shamay Haviv   Shtokhamer (Feldman) Zehava Golda
Rotchild Hana Anet   Shamir (Shmotkin) Avraham   Shtoyer (Shults) Frida
Rotenberg (Wortsman) Shprinza   Shats (Bruk) Riva   Shtoyer Yaakov
Rotschild Gavriel Gabby   Shavit (Fibishovitch) Gershon   Siani Eliyahu
Rotschild Gershon   Shein (Tepper) Sharlotta   Siani Rimon
Rotschild Pnina   Shemar (Shmerler) Zvi   Sibahi (Seybi) Yoav
Rotschild Shlomo   Shemer (Goldwaser) Hanah   Sigler Chava
Roujansky (Chaykel) Etti   Shenk (Cvashnevski) Lina   Sigler Marko Mordechai
Rouzansky Mordechai   Shenk Oscar   Siman Tov Avraham Albert
Rozenbaum Michael   Sherf Orna   Simanski Clara
Rozenfeld Aliza   Shevach (Benlulu) Rachel   Simanski Eliyahu
Rozenfeld Herman Tzvi   Shifman Yahakov   Simanski (Blog) Yehudit Edit
Rozental (Berenstien) Marta Malka   Shiklushi Eliyahu   Stein Hanna
Rozner (Yaakobovski) Leoni Leibe   Shlang Zvi   Steinman (Elkayam) Aliza
Rozner Rudolph Refael   Shmotkin (Rudnya) Dvorah   Stokhamer Nechemia