locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Kohen Arazi Shlomo   Sholochovitz (Itiel) Tchiya
Biber Meir Eliyahu   Levontin Nechemia   Toporovski (Ferber) Kreine Atara
Bonder Eliyahu   Mazovsky Grune   Tschernov (Shinberg) Golda
feinstein (Milchiker) Bluma   Mazovsky Moshe Natan   Tzuri David
Freiman Miriam   Mazya Aharon Meir   Weisel Itzhak
Friedaman Pesach   Meirovitch Avraham   Yaakoby Halevy Lea
Glazer (Ketzenr) Billa   Musael Tamar   Yudelevitch Batya
Gluskin Vila   Shkolnik Hana Hantchi