locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ashram Shlomo   Homa Yaakov   Pershcovski (Krachevsky) Gensia
Ben Baruch Rachel   Kaham Yael   Porter Itzhak
Cohen Itzhak   Levine (Zinger) Rachel   Reznik (Stoznasker) Luba
Dombak Hana   Lokshin Eliezer   Rivax Haya Tove
Frenkel (Neidorf) Genia   Marsh (Markovitch) Yaakov   Tomashin Michael
Goldin Itzhak   Milman Chaim   Turninski (Erlich) Ester
Goldshmit Yehudit   mostoboy (Gishry) Amos   Ukashi Seadyah Sayd
Halevi Shai   Neuman (Krachevsky) Rivka   Vashitz Ephraim
Hershkovitch Eliyahu   Orsher Feivel   Yaakobovitch Zevulun
Holman Binyamin   Pershcovski Arieh Leib   Zussman (Karchemski) Miriam