locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Maimon Tziniya   Openheimer (First) Berta   Tsimelgiser Asher
Maimon Yaakov   Papirmayster Mirial Leah   Tziberski Bealha
Marshand (Goldshmit) Lina   Papirmayster Shimon   Tzigelroyt Amnon
Mazover (Abramovitch) Feige Zipora   Polany Yehuda   Ukashi (Graydi)
Mirony (Miransky) Moshe   Rozenberg (Shtol) Maya   Vilinitz Shlomo
Mitalis Yosef   Rozenfeld Yechiel   Vinter Haim
Mitsmacher Anshel   Rozenman Eliezer   Vizeltir Yoel
Mitsmacher Itzhak   Salomon Moshe   Winelager Zvi
Mizrachi Ben Tzion   Sharashevski Shmuel   Yaacovi Nechemia
Mizrachi Binyamin Beni   Sherf Haim   Yahud Avraham
Mizrachi David   Sherman Aharon Aharale   Yaverboym Simcha
Nimkovsky Menahem   Shkoler Rachel   Yosha Shmuel
Norstein Alexander   Shtal Zeev   Zamsky Isaiah
Ojan Meir   Suliman Yoheved   Ziblin Yoheved
Oldenfarb Tova   Suliman Zion   Zilblin Aharon
Omessy Zecharia   Tabib Zecharia   Zitrinovski Hanah