locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Alter Shara Bila   Kazushner Pesah   Vigodsky Fania
Bitchik Elhanan   Koyfman Yente   Yabbo Natan
Blitzstein Frieda   Kushnir Shmuel   Yam Shahor (Tzermanovitch) Avraham
Bronstein (Press) Haya   Litvinski Moris Moshe   Yapou (Padovah) Golda
Gissin Arieh Acky   Markus Yosef Aharon   Yunish Shulamit
Golani (Yagulnitzer) Itzhak Avraham   Mayzel (Hirshfeld) Rachel   Zatutsky (Roujansky) Hadassa
Gordon (Zamil) Raizel Shoshana   Millman (Carner Charton) Malka   Zeiger Arye Leib
Hedda (Zimblinger) Berta   Sherf Yechezkel   Zusmanovitch Mordechai
Hezin Eliyahu   Shtokhamer Avner Menachem