locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
(Yudilovitch) Neomy   Hankin Teybl Teybe   Pinchas Shama
Ahronheim (Schalit) Haya Anna   Har-Tzion Shoshana   Ploom (Bluman) Rachel
Avrutzki (Ovrutzky) Mordechai Max   Karon Aharon   Rachevsky (Sikler) Yehudit
Babitch Lippa   Kirzner Avraham   Ron Haim David
Ben Baruch (Rabinovitch Remez) Bracha   Krantz Meir   Roznovitch Yoseph
Ben Yona (Chamami) Shlomo   Kreinin (Nayman) Yochved   Shlingboim Ester
Binyamini Reuven   KroitÝro Meir   Shniderovitch (Yalovski) Malka
Dombak (Yanovitch) Tova   Lishanki Uri   Shubeli Galili
Dorfgar Mark   Litvinski Sarah Beile Belinda   Shwartzman Zelig
Dushnitzky Gershon   Machnes Gad   Siminovsky (Gordon) Bilha Vella
Etinger Aminadav   Markus (Dvorski) Chana Malka Molly   Sofer Rivka
Farber Armand Aharon   Mazover Mordechai   Tartakov Moshe
Fisher (Epstein) Shoshana   Medalya (Quint) Jeannie   Toporofski Yaakov
Franko Abau   Melnik Shmuel   Veinberg (Monbaz) Manya-Michala
Goldenberg Yaakov   Minkov Yahakov   Weitzbard (Homa) Eida Yehudit
Gordon Menachem   Miransky (Sadovsky) Shraga Feivel   Zehavi Ishayahu
Gross Yehudit   Moravin Yaakov   Zusmanovitch Sonya
Hadany (Doitch) Ernst   Pinchas Daniel