locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Fienstein (Makov) Shifra   Kratchevski (Cohen) Helen
Abaiov Liora   Gershonovitch (Shkolnik) Yanty Yona   Krishevski Ami Raoul Samuel
Abramson Arie   Goldenberg Moshe Mussa   Kutzersky Yehudit
Abramson (Blum) Rachel   Goldin Nisan   Langzam Artur
Adivi (Feinstein) Rechavia   Gordon Avraham   Lapidot Zeev Vova
Agranat Dov   Gordon (Schalit) Rachel   Levant (Koyfman) Shoshana
Anisfeld Tzvi Hirsh   Gotthilf Shlomit   Levi Itzhak
Asa (Arei) Sarah   Greenblatt (Abarbanel) Dvorah   Madorsky (Markovitch) Shoshana
Bachar Rebeca   Halevi Haim Yehoshua   Mantsur Yosef
Ben Ami Biniamin   Halevi (Levin) Israel   Mayer (Prashkovksy) Hanna
Ben Arie (Morgenstern) Niva   Hershkovitch (Kotzersky) Leah   Michelson Eliyahu
Biberman Israel   Hillel Naftali   Mitsmacher (Boygen) Sheyndel
Boulkind Shlomo   Hober (Drayfus) Suzanne   Neuman Philip
Dimant (Shneor) Haya Shindel   Holand Itschak   Noe' Artur
Dobrovsky Eliyau   Ichilov (Unger) Hanna   Parpari Shabtai
Dubrovsky Mordechai   Izrael Tilla Tehila   Patrias Max
Elizov Moshe   Kalderon Moshe   Prashkovski (Levi) Pella Zipora
Elyashiv Elhana Chune   Komrov Avner   Rabayov (Yaakobi) Rivka
Ephraim (Chammami) Simcha   Koritovsky Ester   Reisfeld Karl
Fein (Mints) Milca   Kotzer (Kutzersky) Yehoshua   Sade (Feldman) Avraham