locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
  Davidson Yoav   Haberfeld Eliezer Ltzi
Abaiov (Elchananov) Yehudit   Dayan Moshe   HaCohen Hillel
Abramson Ida   Daykan Tzvi Hirsh   Hershkovitch Avraham
Abramson Yaacov   Dickman Arthur Avraham   Hodorov Simcha
Anukov Rivka Riva   Elisson (Markovitch) Shimon   Holtzer Rivka
Arnon Argar (Hershkovitz) Zilpa   Epstein (Wisman) Ziva   Horowitz Har Zion Eliyahu
Artman (Miller) Shoshana Reizel   Faigelson Reuven   Israeli Ruchama
Bashary Seadyah   Fein Avshalom   Kishoni David
Ben Ariye Moshe   Feldklein Zeev Villy   Kosovski (Elishevitch) Ziva Zelda
Ben Eliezer Izack   Feldman Avraham   Kratchevski Ben Zion
Ben Simchom (Amiel) Simcha   Frenkel Yonatan   Krauzman Moran (Kroyzman) Shlamek
Berman Harry   Fruchet Moshe   Krishevski Ezrachi (Dizenhois) Hana
Biber (Fox) Batia   Frumkis Arye   Labah (Levin) Fella Tzipora
Boorack Yosef   Gedassy Tabib Aliza   Laibl Davia
Brochet (Hacohen) Dina   Gindi Sarah   Landa (Berlinger) Rachel
Brosh (Kapitolnick) Ferida   Glazer Ida Yehudit   Langer Israel
Brown Avraham   Goldstein Avram   Levi Agon Yona
Colder (Pinchas) Ahuva   Greenberg Alter   Levin Ester
Dagon (Goldshteyn) Bella   Grobes Israel   Levine Yosef
Davidson Menachem   Gunn (Goldstain) Yehoshua   Levontin Hillel