locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
(Lea, Shefer)   Gershman (Zack) Batya Bashe   Levi (May) Hanna
Abramson (Hiller) Pnina   Gershonovitch (Ben Zvi) Yona   Levi (Wahab) Yonah Hamama
Albar Leah   Geva Yariv   Levine Zalman Yoram
Alony (Kalderon) Dina   Ginzburg (Goldberg) Leah   Liss (Sheftel) Frida
Alroy (Ratski) Pinchas   Gordon (Kirzner) Rivka   Litvak Yaakov
Arem (Hershkovitz) Tova Gittel   Gorodezki Izak   Loyfer (Kantslinger) Frida Gitel
Arem Yaakov   Haiman Keta Katarina Hana   Mantzur (Araki) Miriam
Bar Michael   Hamady (Okashy) Bechora   Mawbry (Tabib) Rachel
Becker Alexander   Har-On (Tepper) Miriam   Meiri Bella
David (Fisher) Akiva   Hayman (Lerer) Dvora   Minkov Hilel
Eisenberg Hanan Leib   Hilzenrat Moshe Max   Omessy Amnon
Eylon (Segal) Avigail   Homa Eliyahu   Omessy Shalom
Feilchenfeld Josef   Imergot (Yahud) Yehudit   Peres Yoel
Frank Yaacov   Kaner Klarah   Pinsky Leon
Frenkel (Yudelovitch) Hashuva   Kaushansky (Margalit) Devora   Preshker Max Moshe
Gafla Yerocham   Kaushansky Itzhak   Rabimsky (Rabinovitch) Leah
Gat Moshe   Kenengiser Zalman   Ratzon Shalom
Gavrielov David   Kfir (Libel) Nahum   Rayzberg Moshe
Gedassy (Meshulam) Miriam   Kohen Aharon   Rehem Shlomo
Gefen (Hertzog) Sara   Kotalovski Itzhak   Reingold Eitamar