locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
(Lea, Shefer)   Gershman (Zack) Batya Bashe   Kotalovski Itzhak
Abramson (Hiller) Pnina   Gershonovitch (Ben Zvi) Yona   Levi (Mai) Hanna
Albar Leah   Geva Yariv   Levi (Wahab) Yonah Hamama
Alony (Kalderon) Dina   Ginzburg (Goldberg) Leah   Levine Zalman Yoram
Alroy (Ratski) Pinchas   Gordon (Kirzner) Rivka   Liss (Sheftel) Frida
Arem (Hershkovitz) Tova Gittel   Goren (Granovsky) Tzvi   Litvak Yaakov
Arem Yaakov   Gorodezki Izak   Loyfer (Kantslinger) Frida Gitel
Bar Michael   Haiman Keta Katarina Hana   Mantzur (Araki) Miriam
Becker Alexander   Hamady (Okashy) Bechora   Mawbry (Tabib) Rachel
David (Fisher) Akiva   Har-On (Tepper) Miriam   Meiri Bella
Eisenberg Hanan Leib   Hayman (Lerer) Dvora   Minkov Hilel
Eylon (Segal) Avigail   Hilzenrat Moshe Max   Omessy Amnon
Feilchenfeld Josef   Homa Eliyahu   Omessy Shalom
Frank Yaacov   Imergot (Yahud) Yehudit   Peres Yoel
Frenkel (Yudelovitch) Hashuva   Kaner Klarah   Pinsky Leon
Gafla Yerocham   Kaushansky (Margalit) Devora   Preshker Max Moshe
Gat Moshe   Kaushansky Itzhak   Rabimsky (Rabinovitch) Leah
Gavrielov David   Kenengiser Zalman   Ratzon Shalom
Gedassy (Meshulam) Miriam   Kfir (Libel) Nahum   Rayzberg Moshe
Gefen (Hertzog) Sara   Kohen Aharon   Rehem Shlomo