locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Ackerman (Levite) Ayala   Goren Chaeem   Sher (Kohen) Bracha
Alester Shlomo   Gur (Kanfi) Varda   Shlezinger Lea
Alester Yehuda   Huberman Joseph   Shniederman Esther
Alester (Marshinski) Yehudit   Kanfi Arie   Shniederman Matityahu
Asher Jushua   Kanfi (Krilovtzki) Ben Zion   Shniederman Michal
Biberman Israel   Kanfi (Dishbeck) Bila   Shniederman Rachel
Biberman Rachel   Kanfi David   Shniederman Shlomo
Biberman Ron   Kaushanski Rivka   Shteynbach Chezi Yechezkel
Biberman (Stroyman) Shara Sonia   Kedem (Biberman) Genia   Shteynbach Miryam
Braver Chaya   Labah Chaeem   Shteynbach Moshe Dov
Budnik Shulamit   Leibovithch Ilan   Shteynbach (Blumner) Osnat Malka Malvina
Burger Rachel   Leibovithch Nili   Tolmatzky (Visser) Tova
Dickman (Lukats) Ilana   Leibovithch Rechel   Tolmatzky Zalman
Dickman Zeev   Ronen (Kaushanski) Avraham   Weiss Moshe Baruch
Felbart Yehoshua   Rotshtein Rutty   Zusman Leo