locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Abramovitch Elchanan   Freiman Avraham   Pryelnik Ephraim
Abramovitch Esther   Freiman David   Rochlin (Gissin) Nehama
Abramovitch Gershon Tzvi   Freiman Leah   Sokolka (Freiman) Tzirke
Abramovitch (Hochman) Menachem Mendel   Gissin Arye Leib   Stein Marc
Abramovitch Mordechai   Gissin Bernard Dov   Tzukerman Shlomo
Abramovitch Yaakov   Gissin David   Wechsler (Gisin) Shifra
Boulkind (Bulkin) Elchanan   Gissin Sara   Yalovsky Avraham
Boulkind (Bolnatshock) Rivka   Goldberg (Fain) Batia   Yudelovitch David
Dainard David   Goldstein (Abramovits) Dina   Zeiger Shlomo
Davidson (Gissin) Moshe   Harkaby Alexander   Zeiger Yosef
Fein Itzhak   Horowitz Zvi    
Feinberg Boris   Osherov (Neushtadt) Feige Rahel