locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Aharonovitch Yaakov   Miller (Kolka) Binyamin   Papirmayster Shalom
Ben Yehudah (Uness) Hemda   Neiman Yosef   Peres (Papiemeister) Miriam
Cohen (Papiemeister) Minya   Osherov Rachel   Segal Mordechay Yoel
Fainshtein (Virtzer) Yona Tzvi   Osherov Shaul   Shimoni (Papirmayster) Dina
feinstein (Milchiker) Bluma   Osherov Shlomo   Smolizanski Moshe Nissan
Horowitz (Papiermeister) Rachel   Osherov Shmuel   Smolizanski Shimon Eliezer
Kazanovsky Menahem   Osherov Tcherny   Uness Shlomo Naftali Hertz
Kazarovski Menachem   Osherov Yehoshua   Weiss (Goldblat) Gutel Tova
Kazranovski Rivka   Papirmayster Aharon   Yahud (Cohen) Esther
Krauze Eliyahu   Papirmayster Dov Berl   Yahud Yichye
Levine (Goldblat) Dvorah   Papirmayster Gershon    
Lubman Moshe   Papirmayster (Dvidson) Leah