locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Aharoni (Aharonovski) Arye Israel   Fisher Moshe   Nachmony Eliakum
Alter Pinhas   Fridberg Zvi   Nachmony (Wollman) Yehudit
Asa Santo   Goldberg Binyamin Zehev   Pelavski David
Balaban Eliezer   Goldberg (Piness) Rashi Rahel   Proskover (Berman) Miriam
Baskind Zeev   Goldshmit Yoseph   Rayzberg Moshe
Ben Baruch Tuvya   Gutman Itzhak Nissan   Reisfeld (Levontin) Ella
Ben Uziel Nissim   Gutman (Dinitz) Rachel   Rogovski Moshe
Ben Yaakov (Shuster) Meir   Hershkovitch (Zaracovits) Frida   Ron Shulamit
Birenbaum Yosef   Itzhaky Israel   Shalmovitch Yaacov
Bloch Avraham   Jakobson Tamma   Shmuelov Shmuel
Blumberg Arye   Kampinski Shimon   Sneider Alexander Shura
Blumberg David   Kaplan Halevi Eliyahu   Sneider Haya
Blumberg Dov   Kaplun (Krichevski) Pnina   Sneider Yosef
Blumberg Leah   Levite Eliyahu   Stain Haim Meir
Blumberg Meir   Levontin Moshe   Tsifroni (Tzpelvitch) Gavriel
Blumberg Zvi   Linden (Blumberg) Ahuva   Vald Yehiel
Carmy Nathan   Linden Yaakov   Vashitz Ephraim
David (Dubina) Aloni   Mazal Eliezer   Waterman (Simon) Betsy
Feldman (Blumberg) Haya   Milman Aba   waterman Eliyahu
Feldman Shmariyahu Sidney   Mizrachi Zecharia   Weinberg Arie