locating personality and cross checking data
last name
first name
profession
belonging to group
residence in the village
birth year from  to 
immigration year from  to 
arrival year to the village from  to 
departure year from  to 
passing year from  to 
birth place
departure place
burial place
search in texts
               
Aqua David   Halevy ben Pinchas (Camus) David   Nahami Yihye Zacharya
Araki Meir   Hendler Chaeem   Neiman Israel
Araki (Ben pinchas) Shlomo   Hitrush Yaakov   Nissim Ephraim
Babitch Lippa   Itiel (Hittel) Arieh Leib   Pinchas (Ben David) Shlomo
Barashevsky Shlomo   Itzhaky (Itzhakov) Michael   Rabinovitch Haim
Barashevsky Simcha David   Katz David   Rappaport Shlomo Itzhak
Barden Meir Leib   Klass (Louis) Arye Leib   Roujansky Avraham Michal
Basher (Ephraim) Nissim   Klass Haim   Ruchimovitch Ben Tzion
Beck (Tabetchnik) Lippa   Korzan (Korsan, Gorsan) Seadyah   Ruchimovitch Moysay Moshe
Ben Tzvi Shmuel   Kotalovski Moshe   Seclot Shlomo
Ben-Avram Shlomo   Kotorkof Shmuel   Shlimovitch Aharon
Birger Gershon   Krasenstein Yosef   Shlomovitch David
Bislovitch Yehuda   Lilienblum Shlomo   Suliman Avraham
Brass Yehoshua   Linden Yaakov   Suliman Itzhak
Broyzman Moshe   Melamed Yosef   Suliman Ovadya
Dashevsky Yoel   Merhovitch Israel Leib   Tabib (Ben Salom) David
Glazer Zelig   Miller (Kolka) Binyamin   Tschernov Zvi
Glazer Zusia   Miller Nahum   Turkia Moshe
Goldin Nisan   Mizrachi Moshe   Tzalallichin Zeev
Guli Shalom   Mizrachi Yaakov Mussa   Tzigelroyt Moshe