איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
שלום זכריה   שפק אברהם   שרצ'יק ווילי
שליט הנרי רפאל יצחק יהודה   שפק זהבה גולדה   שרשבסקי ברוריה
שפירא אסתר   שר (זילברשטיין) רחל