איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
פסלר אברהם   קריינין ג'נה הרץ   רוכמוטר (זקס) מרים
פריאלניק (שרמף) מרים   קרסו יוסף   רסינסקי יעקב
פריד דוד   קרסו יוסף אמיל   רסינסקי (גרוסמן) רבקה ריבה
פרנקל נתנאל סני   רבינוביץ אהרון   רפפורט מישקה
פרשקובסקי בנימין   רובינשטיין מקס נתן   שובלי (ישועה) לאה
קולברג (ברניצקי) נחמה   רובינשטיין (פישצנר) מרים   שובלי שמעון
קומרצ'רו אליהו   רוזנפלד הנרי הרמן   שולמן יהודה
קופר מנשירוב (מדליה) בת שבע   רוזנפלד חיים   שלום שרה
קוצ'רסקי נחום   רוזנר (ראוכברגר) חנה   שליט"א (שליטא) (קושלן) חיה
קיסר (קייזרמן) אריה   רוזנשטיין יהודה   שלנג זאב
קיסר (שניאור) רבקה   רוחלין אסף אוסקר   שמאי חביב
קפלן (גולדמן) פשה בטי   רוט אוריאל   שמשלביץ שלמה
קרוין נפתלי   רוטנשטיין (סגל) יעל   שפינר עמרם
קרוניק שלמה   רוטשילד (פרנק) צילי   שר משה
קריא (בנקוביץ) סימה   רויטמן חנה   תפוח שרה