איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גודמן (לובמן) מרים   חוינה יוסף   קפלן לאה
גולדברג (פרימן) שרה   סוקולקה (פרימן) צירקה   קרויזמן אברהם דניאל
וולובלסקי (קרליץ) שיינה מלכה   פרימן לאה    
זק אברהם   קוטקובסקי יוסף