איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גולינקין (מארקובה) חנה ניוניה   הובר שמואל יהודה   סגל בנימין זוסמן שמעון
גלזר (קדימיר) רבקה   וולפרט אברהם איב   שומכר (שוהמאכער) שיינע יענטי
דרובין יואל   כץ (זאנגר) מיכל ליב    
דשבסקי אבשלום   מרקוס אברהם