איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
ברק דוד   חדג'י יוסף   קנטר ישעיהו
גרינברג נחום   ליפשיץ שלמה לייב   שומכר צבי הירש
וינדמן משה   עין (איין) גרשון   שומכר (שוהמאכער) שיינע יענטי