איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
בן זאב (איזקסון) ללה מרים   ג'דה שלמה סליימן   ישעיהו (בדיחי) רינה
ג'דה סעדיה סעיד   זינגר שמואל לודמיר   כהן זכריה
ג'דה רומיה   חומה יעקב   כהן יונה
ג'דה שלום סאלם   יעקובי שאול   צמרי (וולובלסקי) איסר