איתור אישיות והצלבת נתונים
שם משפחה
שם פרטי
עיסוק
השתייכות
לקבוצה
מקום מגורים
במושבה
שנת לידה מ-  עד 
שנת עלייה מ-  עד 
שנת הגעה
למושבה
מ-  עד 
שנת עזיבה מ-  עד 
שנת פטירה מ-  עד 
מקום לידה
מקום עזיבה
מקום קבורה
חיפוש בטקסטים
               
גפלה (בן יעקב) סעדיה   טביב סעדיה   קרון שמואל דב
הירשליר (הרשלר) זליג   פישצנר צבי    
הלפרין הכהן משה דוד   פרוסקובר משה